وانتی/کامیونت (3)

وانتی/کامیونت

stamina

Tyre size 7.50 - 16 8.25 - 16
PLY rating 16 16

Certifications

E4 Marketing

DOT

 

E4-54R-0023154

E4

 

E4-54R-0023155

E4

section width(mm) 214 232
overall diameter(mm) 823 860
non-skid depth(mm) 17.5 17.8

Max load

singlr kg

double kg

 

1550

1360

 

1850

1750

cold inflaction

pressure single 

singe psi

double PSI

 

 

105

105

 

 

110

110

 

FM super

Tyre size 7.50 - 15 7.50 - 16 7.50 - 16
PLY rating 12 14 16

Certifications

E4 Marketing

DOT

 

-

-

 

E4-54R-0023154

E4

 

E4-54R-0023154

E4

section width(mm) 215 214 214
overall diameter(mm) 807 813 813
non-skid depth(mm) 11.8 11.8 11.8

Max load

singlr kg

double kg

 

1400

1250

 

1500

1320

 

1550

1360

cold inflaction

pressure single 

singe psi

double PSI

 

 

90

90

 

 

100

100

 

 

105

105

 

FM sleek

Tyre size 6.50 - 14 6.50 - 16 7.00 - 16 7.00 - 16
PLY rating 8 10 12 14

Certifications

E4 Marketing

DOT

 

-

-

 

-

-

 

E4-54R-0023141

E4

 

E4-54R-0023141

E4

section width(mm) 179 178 197 197
overall diameter(mm) 698 765 778 778
non-skid depth(mm) 10.3 11.0 16.7 11.8

Max load

singlr kg

double kg

 

840

795

 

980

860

 

1215

1065

 

1315

1160

cold inflaction

pressure single 

singe psi

double PSI

 

 

60

60

 

 

75

75

 

 

90

90

 

 

100

100

 

بازرگانی فــرهاد نـویـان

نماینده انحصاری تایــر سیات در ایران

خلیج همیشه فارس

Top